שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 136 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| איך אני מגיע ל _____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cómo puedo llegar a _____ ?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOH-moh PWEH-doh yeh-GAHR ah____?}}</div> || '''קומוקו-מו פואדופווה-דו יגאריה-גאר אה _____ ?'''
|-
| ...תחנת הרכבת? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...la estación de tren?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|....lah ehs-tah-SYOHN deh trehn?}}</div> || '''...לה אסטאסיוןאס-תא-סיון דה טרן?'''
|-
| ...תחנת האוטובוס? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...la estación de autobuses?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|....lah ehs-tah-SYOHN deh ow-toh-BOO-sehs?}}</div> || '''...לה אסטאסיוןאס-תא-סיון דה אאוטובוססאאו-טו-בו-סס?'''
|-
| ... שדה התעופה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...al aeropuerto?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ehl ah-eh-roh-PWEHR-toh?}}</div> || '''...אל אארופוארטואה-ארו-פוואר-טו?'''
|-
| ...אזור מרכז העיר? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...al centro?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ahl SEHN-troh?}}</div> || '''...אל סנטרוסנ-טרו?'''
|-
| ...אַכְסַנְיַת נוער? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...al hostal?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ahl ohs-TAHL?}}</div> || '''...אל אוסטאלאוס-טאל?'''
|-
| ...המלון _____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...el hotel _____ ?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehl oh-TEHL?}}</div> || '''...אל אותלאו-תל _____ ?'''
|-
| ...השגרירותהקונסוליה הישראלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...el consulado de Israel?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ehl kohn-soo-LAH-doh deh Israel?}}</div> || '''...להאל אמבאחאדהקונ-סו-לא-דו דה ישראל?'''
|-
| היכן ישנם הרבה... || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Dónde hay muchos...}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHN-deh eye MOO-chohs...}}</div> || '''דונדהדונ-דה איי מוצמו-צ'וס...'''
|-
| ...מלונות? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...hoteles?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...oh-TEH-lehs?}}</div> || '''...אותלסאו-תה-לס?'''
|-
| ...מסעדות? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...restaurantes?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...rehs-tow-RAHN-tehs?}}</div> || '''...רסטאורנטסרס-טאו-ראנ-טס?'''
|-
| ...פאבים? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...bares?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...BAH-rehs?}}</div> || '''...בארסבא-רס?'''
|-
| ...אתרים שכדאי לבקר בהם? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...sitios para visitar?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...SEE-tyohs PAH-rah bee-see-TAHR?}}</div> || '''...סיטיוססי-טיוס פארהפא-רא ביסיתרבי-סי-תאר?'''
|-
| אתה יכול להראות לי על המפה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-deh ehn-seh-NYAHR-meh/mohs-TRAHR-meh ehn ehl MAH-pah?}}</div> || '''פואדהפווה-דה אנ-סה-נייאר-מה אנסניירמה/מוסתררמה מוס-תראר-מה אן אל מפהמא-פא?'''
|-
| רחוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|calle}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KAH-yeh}}</div> || '''קאייהקא-ייה'''
|-
| פנייה שמאלה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Gire/doble/da vuelta a la izquierda.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah ees-KYEHR-dah}}</div> || '''חירהחי-רה/דובלהדו-בלה/ דהדא בואלטהוול-טה אה לה איסקיארדהאיס-קייר-דא'''
|-
| פנייה ימינה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Gire/doble/da vuelta a la derecha.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah deh-REH-chah}}</div> || '''חירהחי-רה/דובלהדו-בלה/ דהדא בואלטהוול-טה אה לה דרצ׳הדה-רה-צ׳ה'''
|-
| שמאלה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|izquierda}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ees-KYEHR-dah}}</div> || '''איסקיארדהאיס-קייר-דה'''
|-
| ימינה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|derecha}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|deh-REH-chah}}</div> || '''דרצ׳הדה-רה-צ׳ה'''
|-
| היישר לפנים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|todo recto}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TOH-doh REHK-toh}}</div> || '''טודוטו-דו רקטורק-טו'''
|-
| לקראת _____ || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|hacia el/la_____}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|HAH-syah ehl/lah _____}}</div> || '''אסיההא-סיה אל/לה _____'''
|-
| אחרי ה- _____ || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pasando el/la _____}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pah-SAH-doh ehl/lah _____}}</div> || '''פאסאנדופא-סא-דו אל/לה _____'''
|-
| לפני ה- _____ || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|antes de _____}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|AHN-tehs deh _____}}</div> || '''אנטסאנ-טס דה _____'''
|-
| חפש את ה- _____ || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|busque el/la _____.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|BOOS-keh ehl/lah _____}}</div> || '''בוסקהבוס-קה אל/לה _____'''
|-
| צומת דרכים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|intersección , cruce}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|een-tehr-sehk-SYOHN, KROO-seh}}</div> || '''אינטרסקסיוןאינ-טר-סק-סיון, קרוסהקרו-סה'''
|-
| צפון || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|norte}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|NOHR-teh}}</div> || '''נורתהנור-תה'''
|-
| דרום || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|sur}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|soor}}</div> || '''סור'''
|-
| מזרח || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|este}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|EHS-teh}}</div> || '''אסטהאס-תה'''
|-
| מערב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oeste}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ooh-EHS-teh}}</div> || '''אואסטהאו-אס-תה'''
|}