הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:קבלת החלטות בקונצנזוס"

אין תקציר עריכה
דף מדיניות זה מתאר באופן מורחב יותר כיצד מושג הקונצנזוס בוויקימסע, כיצד ניתן לקבוע אם הושג הקונצנזוס (וכיצד להמשיך את תהליך החתירה לקונצנזוס אם לא התגבש קונצנזוס עדיין), ומתאר גם את המקרים ה​​חריגים לעיקרון שכל ההחלטות מתקבלות במסגרת תהליך החתירה לקונצנזוס.
 
{{תרגום מכונה גולמי|
== השגת קונצנזוס ==
בדרך כלל מתגבש קונצנזוס בקרב הכותבים בויקימסע במסגרתבאופן התהליךטבעי הטבעיבמסגרת שלתהליך פיתוח התוכן השוטף. לאחר שינוישמשתמש עמודמשנה מדריך כלשהו, ​​אחריםכל שקראויתר אותוהמשתמשים יכוליםששמים לב לשינוי שבוצע רשאים לבחור אם לערוךלהמשיך עודלשפר יותראת השינוי שבוצע או לא. כאשר עורכיםהעורכים אינם מגיעים לקונצנזוס עלבמסגרת ידיהעריכה עריכההשוטפת של הטקסטים, הדיוןהמחלוקת ממשיכה אל דיונים שמתקיימים בדפי השיחה המשויכיםשל ממשיךהמדריכים אתבהם התקיימה המחלוקת, בהם הצדדים השונים מנסים להוביל להכרעה ברורה התהליךאודות לעברהנושא קונצנזוסשבמחלוקת.
 
החלטתההחלטה קונצנזוסשתתקבל, אשר מבוססת על הקונצנזוס שהתגבש בדיונים, צריכה לנסות מביאהלקחת בחשבון את כל החששות הראוייםהליגיטימיות שהועלו בדיון המחלוקת. באופן אידאלי, הואהקונצנזוס מגיעיתגבש בהיעדרמבלי שישנם שום התנגדויות לשינוי המוצע, אך לעיתים קרובותרבות עלינואין להסתפקברירה בהסכםאלא רחבלחתור לקונצנזוס המתבסס על כך שמרבית המשתתפים בדיונים תמכו בשינוי מסוים על אף שעורך אחד או מספר ככלעורכים שניתןהתנגדו להגיעלשינוי אליוהמוצע. כאשר מסתמן כי אין קונצנזוס רחבהרחב, בנייתתהליך קונצנזוסהחתירה כוללתלקונצנזוס התאמתעשוי ההצעהלאלץ להכנסתאתכם מתנגדיםלשנות מבליבמעט לאבדאת הצעת הפשרה, על מנת לרצות את מיהמתנגדים שקיבלוועדיין לא לאבד את ההצעההתמיכה מצד המשתמשים שתמכו בהצעה הראשונית.
 
=== דרך עריכה ===
{{תרגום מכונה גולמי|
קונצנזוס הוא תהליך נורמלי ובדרך כלל משתמע ובלתי נראה בכל רחבי ויקיפדיה. ניתן להניח שיש לערוך כל עריכה שלא מעורערת על מחלוקת או מבוטלת על ידי עורך אחר. אם עריכה זו תוקן מאוחר יותר על ידי עורך אחר ללא מחלוקת, ניתן להניח כי הושגה קונצנזוס חדשה. בדרך זו האנציקלופדיה מתווספת בהדרגה ומשתפרת עם הזמן.