הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:קבלת החלטות בקונצנזוס"

 
=== דרך דיון ===
כאשר לא ניתן להגיע לקונצנזוס באמצעות ביצוע עריכות בלבד, תהליך החתירה לקונצנזוס הופך להיות בעל ניראות רבה יותר: עורכים פותחים דיון חדש בדף השיחה המשויך למדריך שנמצא במחלוקת ומנסים למצוא פתרון מוסכם למחלוקת באמצעות דיון. העורכים שמתשתתפים בדיוני מחלוקת מנסים בדרך כלל לשכנע את יתר המשתמשים שמשתתפים בדיון כי ההצעה שלהם עדיפה, תוך הסתייעות בסיבות המבוססות על מדיניות האתר, מקורות מהימנים, והשכל הישר. אותם המשתמשים עשויים בסופו של דבר להציע במקום ההצעה המקורית פתרונות חלופיים, או הצעות פשרה שעשויות לרצות את כל הצדדים במחלוקת. התוצאה של דיוני המחלוקת עשויה להיות בפעמים רבות פתרון מוסכם שאינו בהכרח תואם להצעות המקוריות של שתי הצדדים במחלוקת, אך אשר אותם כל המשתתפים בדיון מכירים כפתרונות סבירים. תהליך החתירה לקונצנזוס היא תהליך מתמשך בוויקימסע. במקרים רבות עדיף יהיה לקבל פשרה פחות ממושלמת, מתוך הבנה שהמדריך ימשיך להשתפר בהדרגה לאורך זמן, מאשר לנסות להילחם ליישום הגרסה המועדפת עליכים כאן ועכשיו.
{{תרגום מכונה גולמי|
כאשר לא ניתן להגיע לקונצנזוס באמצעות עריכה בלבד, התהליך היוצר את הקונצנזוס הופך למפורש יותר: עורכים פותחים קטע בדף השיחה המשויך ומנסים לפענח את המחלוקת באמצעות דיון. כאן עורכים מנסים לשכנע אחרים, תוך שימוש בסיבות המבוססות על מדיניות, מקורות ושכל ישר; הם יכולים גם להציע פתרונות חלופיים או פשרות שעשויים לספק את כל הדאגות. התוצאה עשויה להיות הסכם שאינו מספק אף אחד לחלוטין, אך כולם מכירים כפתרון סביר. קונצנזוס היא תהליך מתמשך בוויקימסע; עדיף לעיתים קרובות לקבל פשרה פחות ממושלמת - מתוך הבנה שהדף משתפר בהדרגה - מאשר לנסות להילחם ליישום גרסה מועדפת מסוימת באופן מיידי. האיכות של מאמרים עם עורכים לוחמים היא ככלל נמוכה בהרבה מזו של מאמרים שבהם עורכים רואים מבט ארוך יותר.
 
כאשר לעורכים מתקשים להגיע במיוחד לקונצנזוס, קיימים מספר תהליכים לבניית קונצנזוס ( חוות דעת שלישית, לוח מודעות לפתרון מחלוקת, בקשות לתגובה ), ואף תהליכים קיצוניים עוד יותר שינקטו צעדים סמכותיים לסיום המחלוקת ( התערבות מנהל בוררות ). עם זאת, זכור כי מנהלים עוסקים בעיקר בהתנהגות המדיניות והעורך ולא יחליטו בנושאי תוכן באופן סמכותי. הם עשויים לחסום עורכים להתנהגויות המפריעות לתהליך הקונצנזוס (כגון לוחמת עריכה, שימוש לרעה בחשבונות מרובים או חוסר אזרחות ). הם עשויים גם לקבל החלטות לגבי עריכה במסגרת מדיניות, אך בדרך כלל לא יחרגו ממעשים מסוג זה.
 
=== גיבוש הקונצנזוס ===
עורכיםבעוד השומריםשלעיתים עלרבות גישההעורכים נייטרלית,מצליחים מנותקתלחתור ואזרחיתלקונצנזוס יכוליםבמקרים בדרךבהם כללישנם להגיע לקונצנזוס על מאמרמחלוקות באמצעות התהליך שתואר לעיל., הםלעיתים עשוייםרבות עדייןמשתמשים עשויים למצוא את עצמם לעיתים קרובות במבוי סתום, בין- אםאו הםמשום אינםשהם יכוליםלא מצליחים למצוא עילהאת רציונליתהפתרון ליישובשיסייע ליישב את סכסוךהמחלוקת, או משום שאחד הצדדים במחלוקת, או שני הצדדים של הדיון, מושקעים רגשית או אידאולוגית בזכייהבכך שהם חייבים לנצח בוויכוח. להלן מספר הצעות לפתרון מחלוקות בלתי נסבלותאותם קשה במיוחד ליישב, יחד עם תיאורים שלתיאור מספר תהליכים רשמייםשעשויים ובלתילסייע פורמלייםלכם שעשוייםליישב את לעזורהמחלוקות.
 
==== בדפי שיחה ====
כאשר מנסים לקבוע מהו הקונצנזוס אודות סוגיה מסוימת שנמצאת במחלוקת, כדאי לקחת בחשבון את הטיעונים של הצדדים השונים, את הסיבות לכך שהצדדים השונים מתנגדים להצעות שעלו, ואת המדיניות הקיימת. התעמקות בטיעונים עצמם לעיתים רבות חשובה יותר מהתעמקות בבדיקה אם הרוב בדיון תומך בהצעה מסוימת. משום כך, טענות כמו "אני פשוט לא אוהב את ההצעה הזו" או "אני אוהב את ההצעה הזו יותר אך לא יכול להסביר זאת" הם לא טיעונים תקפים.
בקביעת קונצנזוס, יש לקחת בחשבון את איכות הוויכוחים, את ההיסטוריה של אופן התרחשותם, את התנגדויותיהם של אלה שאינם מסכימים ואת המדיניות וההנחיות הקיימות. איכות הוויכוח חשובה יותר מהשאלה אם היא מייצגת מיעוט או השקפת רוב. הטענות "אני פשוט לא אוהבת את זה" ו"אני פשוט אוהבת את זה "לרוב לא נושאות משקל כלשהו.
 
הגבלמומלץ למקד את דיוני עמודהמחלוקת השיחהבמקורות שלהמהימנים מאמריםשהצדדים לדיוןהשונים במקורותמספקים, במיקוד מאמרים ובמדיניות. אם עריכהיש מאתגרת,התנגדות אולשינוי סביר שתאתגרמסוים, עורכיםהעורך שמתנגד לשינוי צריכיםצריך להשתמש בדפי שיחה כדישל המדריכים על מנת להסביר מדוע תוספת, שינוי או הסרה משפריםשל אתקטע המאמר,מסוים ומכאןמשפרים את האנציקלופדיה. ניתן להניח קונצנזוס אם אין עורכים המתנגדים לשינויהמדריך. עורכים שמתעלמים מדיוניםמהדיונים עלבדפי דפי שיחההשיחה ובכל זאת ממשיכים לערוך או להחזיר חומרלמדריך תוכן שנוי במחלוקת, או המתעמתיםשנוטים בדיוניםלגרום לפתיחה של דיוני מחלוקת רבים, עשויים להיותלהיחשב אשמיםכמי בעריכהשפועלים משבשתבמכוון או לא מכוון במטרה לשבש את הפעילות בויקימסע, וכתוצאה מכך עשויה להתקבל החלטה להגביל את ונגרמיםפעילותם להםבדרכים סנקציותשונות. לאבמקרים תמידרבים לא ניתן לנקוטלקבוע בקונצנזוסבוודאות רקאם מכיווןיש שעורכיםקונצנזוס מפסיקיםאודות להגיבסוגיה לדיוניםכלשהי בדפישהייתה שיחהבמחלוקת אם העורכים שבמקור לקחו חלק בדיון הפסיקו בהםלהשתתף הםבדיון כברהמחלקות השתתפובינתיים.
 
מטרתומטרת של דיון בונהבו קונצנזוסהצדדים מנסים לחתור לקונצנזוס היא לפתור מחלוקות באופן המשקף את מטרותיההמטרות ומדיניותהוהמדיניות של ויקימסע תוך כעסכדי שמנסים למצוא פתרון סביר ומוסכם על כמה שפחותשיותר תורמים. תורמיםעורכים עם כישורים חברתיים טובים וכישורי משא ומתן טובים עשויים להצליח יותר מאלומהמשתמשים שפחותאשר אזרחייםלהם אין כישורים לאחריםאלו.
 
==== על ידי קבלת חוות דעת חיצוניות ====
כאשר החתירה לקונצנזוס בדיון המחלוקת בדף השיחה נכשל - בדרך כלל מכיוון ששני הצדדים פשוט לא מסוגלים להגיע להסכמה כלשהי על הסוגיה שמחלוקת - התהליך המקובל ליישוב המחלוקת כולל עירוב צד שלישי על מנת שעורכים שאינם מעורבים יכולים לספק לדיון פרספקטיבות חדשות, ויהיו מסוגלים אולי לסייע לעורכים המעורבים במחלוקת למצוא פשרת ביניים שהם התקשו למצוא בעצמם. המקום היחיד בו יש לבקש שמשתמשים נוספים ישתתפו בדיוני מחלוקת מסוימים הוא [[ויקימסע:דף הדיונים|דף הדיונים של הויקימסע העברי]]. אם אתם מתכוונים לנסות וליישב את הסוגיה שמחלוקת על ידי הצגת הסוגיה בדף הדיונים, הקפידו לנסח את ההודעה באופן נייטרלי ככל הניתן, ולבקש בהודעה שעורכים נוספים ישתתפו בדיון על מנת שנצליח למצוא פשרה סבירה.
כאשר דיונים בדפי שיחה נכשלים - בדרך כלל מכיוון ששני עורכים (או שתי קבוצות עורכים) פשוט לא יכולים לראות עין בעין בנושא - בוויקימסע קיימים מספר תהליכים מבוססים כדי למשוך עורכים חיצוניים להציע דעות. לעיתים קרובות זה מועיל לשבירה של חסימות חסימות פשוטות בתום לב, מכיוון שעורכים לא מעורבים יכולים להביא פרספקטיבות רעננות, ויכולים לעזור לעורכים מעורבים לראות את אמצעי הביניים שהם לא יכולים לראות בעצמם. המשאבים העיקריים לכך הם כדלקמן:
 
בדיוני מחלוקת בהם משתתפים משתמשים רבים משתמשים מסוימים עשויים לדרוש שהסוגיה תוכרע בסקר, אף על פי כן, מכיוון שהקונצנזוס נקבע בסופו של דבר על סמך טיב הטיעונים (ולאו דווקא על ידי ספירת ראשים), יש להקפיד לחתור למציאת פשרה סבירה לה יש הסכמה רחבה, תוך כדי לקיחה בחשבון של הטיעונים השונים שוהעלו, במקום להכריע מחלוקות בהצבעות מהירות.
;חוות דעת שלישית: צד ג 'נייטרלי ייתן עצות לא מחייבות בסכסוך. שמור למקרים שבהם בדיוק עורכים נמצאים במחלוקת.
;לוחות מודעות: ברוב דפי המדיניות וההנחיות, ופרויקטים רבים של וויקימסע, יש לוחות מודעות עבור עורכים מעוניינים. פרסום הודעה בנוסח נייטרלי על המחלוקת על לוחות מודעות הניתנים להחלה, יגלה את המחלוקת לעורכים אחרים העשויים לקבל דעות כדאיות.
;לוח מודעות לפתרון מחלוקת: לגבי מחלוקות בהן מעורבים יותר משתי מפלגות, מנחים עוזרים למפלגות להגיע לקונצנזוס על ידי הצעת ניתוח, ביקורות, פשרות או תיווך, אך בדרך כלל מוגבלים למחלוקות פשוטות שניתן לפתור במהירות.
;בקשות לתגובה: הצבת הודעה רשמית מנוסחת נייטרלית בעמוד השיחה של המאמר, המזמינה אחרים להשתתף, והיא מועתקת על גבי לוחות מודעות RfC.
;דף הדיונים: הודעה מנוסחת באופן נייטרלי על סכסוך כאן עשויה להביא גם עורכים נוספים שעשויים לעזור.
 
רבים מהדיונים הללו יהיו כרוכים בסקרים מסוג זה או אחר; אך מכיוון שהקונצנזוס נקבע על ידי טיב הוויכוחים (ולא ברוב פשוט נספר), יש לראות בסקרים דיונים מובנים ולא הצבעה. התשובות המציינות הסברים פרטניים לגבי עמדות המשתמשים במדיניות ובהנחיות של ויקימסע מקבלות את המשקל הגבוה ביותר.
 
==== התערבות מנהלית או קהילתית ====
{{תרגום מכונה גולמי|
במקרים מסוימים, המחלוקות הן אישיות או אידאולוגיות ולא חילוקי דעות גרידא לגבי תוכן, ואלה עשויות לדרוש התערבות של מנהלים או הקהילה כולה. Sysops לא יפסוק על תוכן, אך עשוי להתערב כדי לאכוף מדיניות (כמו WP: ביוגרפיות של אנשים חיים ) או להטיל סנקציות על עורכים המפריעים לתהליך הקונצנזוס. לפעמים די בבקשת תשומת לב של מנהל מערכת בדף שיחה; ככלל, ב- sysops יש מספר גדול של דפים המופיעים ברשימה, ויש סיכוי שמישהו יראה את זה ויגיב. עם זאת, ישנם משאבים מבוססים לעבודה עם עורכים חסרי סף, כדלקמן:
 
* כמה עניינים שנראים כפופים לקונצנזוס של הקהילה בוויקימסע בשפה האנגלית ( en.wikipedia.org ) הם בתחום נפרד. בפרט, קהילת מפתחי התוכנה של מדיה - ויקי, כולל אנשי צוות וויקימדיה בתשלום וגם מתנדבים, וויקיות האחות, הן ישויות נפרדות ברובן. קהילות עצמאיות, שוות-שיתוף אלה פועלות עם זאת, ככל שהן רואות נחוצות או מתאימות, כגון הוספה, הסרה או שינוי של תכונות תוכנה (ראה מטא: מגבלות לשינויי תצורה ), או קבלה או דחייה של תרומות מסוימות, גם אם פעולותיהן אינן מאושרות על ידי עורכים כאן. זה אינו מהווה רשימה ממצה כמו תזכורת לכך שההחלטות שהתקבלו במסגרת פרויקט זה חלות רק על פעולות הקהילה המנהלת עצמית בוויקימסע האנגלית.
}}
 
== ראו גם ==
* [[ויקימסע:נוהל "BRD" להשגת קונצנזוס]]