Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

מלטית (Malti), המוכרת גם בשם מלטזית, היא אחת משתי השפות הרשמיות ברפובליקה של מלטה. השפה נכתבה תמיד באותיות לטיניות. נכון ל-2012 היו כ-520,000 דוברי מלטזית ברחבי העולם.

האזור בו מדוברת השפה

מדריך הגייהעריכה

תנועותעריכה

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Ie/ie - נהגה כהגיית חיריק ארוכה
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק

עיצוריםעריכה

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Ċċ - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Ġġ - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Għ/għ - משמש כמאריך או מוולן לתנועות; בסוף מילה או לפני h נהגה כה"א ארוכה
 • Hh - אינו נהגה, או נהגה בסוף מילה כהגיית ה"א
 • Ħħ - נהגה כהגיית חי"ת מזרחית
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כהגיית אל"ף
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Ww - נהגה כהגיית ו"ו מקראית, או כ-w אנגלית
 • Xx - נהגה כהגיית שי"ן ימנית או זי"ן גרושה
 • Żż - נהגה כהגיית זי"ן
 • Zz - נהגה "דְּזְ"

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים במלטזיתעריכה

בסיסייםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Hello
HEH-low
?
שלום (לא פורמלי).
Aw
AA-w
?
מה שלומך?
Kif inti?
kiyf int-EE?
?
טוב מאוד. תודה.
Tajjeb. Grazzi.
TAI-yeb GRUTS-ee
?
מה שמך?
X'jismek?
SHYI-smeck?
?
השם שלי הוא _____.
Jisimni ______
yi-SIM-nee_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Għandi pjaċir
AAn-dee pya-CHEER
?
בבקשה
Jekk jogħġbok
yek YOH-jbok
?
תודה
Grazzi
GRUTS-ee
?
על לא דבר
Mhux problema
moosh pro-bleh-MA
?
כן
Iva
Eve-a
?
לא
Le
Le
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Skużi
SCOO-zee
?
סליחה (התנצלות)
Skużani
SCOO-za-nee
?
להתראות (פורמלי)
Saħħa
SAH-ha
?
להתראות (לא פורמלי)
Ċaw
CHA-W
?
אני לא מדבר/ת מלטזית‏.
Ma nitkellimx bil-Malti
maa nit-kel-limsh bill mal-ti
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Titkellem bl-Ingliz?
Tit-kel-lem blin-gleez?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz?
awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?
?
הצילו!
Ajjut!
I-yut!
?
בוקר טוב
Bonġu
BON-ju
?
ערב טוב
Bonswa
BON-swaa
?
לילה טוב
Il-lejl it-tajjeb
ill leyl it THAI-yeb
?
אני לא מבין/ה
Ma nifhimx
maa ni-fimx
?
איפה השירותים?
Fejn hu t-toilet?
feyn ooh it TOY-litt?
?
מה?
xiex?
?
?
איפה?
fejn?
feyn?
?
מי?
li?
?
?
מתי?
meta?
?
?
איזה?
liema?
?
?
למה?
għaliex?
?
?
איך?
kif?
kiyf?
?
כמה?
Kemm?
kemm?
?

בעיותעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Ħallini
hahl-LEE-nee
?
אל תיגע/י בי!
Tmissnix!
tmiss-NEESH!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Se ngħajjat il-pulizija
se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya
?
משטרה!
Pulizija!
poo-lits-EE-ya!
?
עצור! גנב!
Waqqfuh! Ħalliel!
wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!
?
אני זקוק לעזרתך
Tista' tgħini?
tis-TA tey-nee?
?
זה מקרה חירום.
Emergenza
eh-mer-GEN-sa
?
איבדתי את דרכי.
Intlift
in-tlift
?
איבדתי את התיק שלי
Tlift il-basket
tlift ill BUS-ket
?
איבדתי את הארנק שלי
Tlift il-wallet
tlift ill WOH-let
?
אני חולה
Imradt
im-rudt
?
נפצעתי
Weġġajt
WEDGE-iyt
?
אני זקוק לרופא
Għandi bżonn tabib
AAndi bzon TAA-bib
?
האם אני יכול/ה להשתמש בטלפון שלך?
Nista' nużalek it-telefon?
nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?
?

מספריםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
żero
zero
?
1
wieħed
WEE-hed
?
2
tnejn
tneyn
?
3
tlieta
TLEE-ta
?
4
erbgħa
EHR-ba
?
5
ħamsa
HAM-sa
?
6
sitta
SIT-ta
?
7
sebgħa
SEH-ba
?
8
tmienja
tmeehn-ya
?
9
disgħa
DIH-sa
?
10
għaxra
AA-shra
?
11
ħdax
hdash
?
12
tnax
tnash
?
13
tlettax
tleht-TAASH
?
14
erbatax
ehr-ba-TAASH
?
15
ħmistax
hmiss-TAASH
?
16
sittax
sit-TAASH
?
17
sbatax
zba-TAASH
?
18
tmintax
tmin-TAASH
?
19
dsatax
tsa-TAASH
?
20
għoxrin
osh-REEN
?
21
wieħed u għoxrin
WEE-hed oo osh-REEN
?
22
tnejn u għoxrin
tneyn oo osh-REEN
?
23
tlieta u għoxrin
TLEE-ta oo osh-REEN
?
30
tletin
tleh-TEEN
?
40
erbgħin
ehr-BAYN
?
50
ħamsin
hum-SEEN
?
60
sittin
sit-TEEN
?
70
sebgħin
seh-BAYN
?
80
tmenin
tmeh-NEEN
?
90
disgħin
dih-SAYN
?
100
mija
MEE-ya
?
200
mitejn
mee-TEYN
?
300
tliet mija
tlet MEE-ya
?
1,000
elf
elf
?
2,000
elfejn
el-FAYN
?
1,000,000
miljun
mill-YOON
?
חצי
nofs
nofs
?

זמןעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעותעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משךעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימיםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשיםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעיםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורהעריכה

נסיעה באוטובוסים ורכבותעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיווניםעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במוניתעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלוןעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסףעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכלעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילהעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניותעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגהעריכה

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גםעריכה

מיזמי קרן ויקימדיה
  ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: מלטית
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מלטית