Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

רומנית (Română) היא שפה רומאנית אותה דוברים כיום בסביבות 24 מיליון אנשים כשפת אם, בעיקר ברומניה ובמולדובה, ודוברים עוד בסביבות 4 מיליון אנשים כשפה שנייה, בעיקר בחלקים מסוימים של הונגריה, סרביה, בולגריה ואוקראינה. דוברי רומנית פזורים גם על פני מדינות רבות נוספות ברחבי העולם - בעיקר באיטליה, בספרד, בארצות הברית, בקנדה, בישראל, ברוסיה, בפורטוגל, בבריטניה, בצרפת ובגרמניה.

בכחול כהה - האזורים בחבל הבלקן בהם רומנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים בחבל הבלקן בהם רומנית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

מדריך הגייהעריכה

תנועותעריכה

 • a - נהגה כהגיית פתח
 • e - נהגה כהגיית סגול
 • i - נהגה כהגיית חיריק (i כסיומת לריבוי כמעט אילם). המילים המעטות ברומניות
  בהן יש צליל "i" ארוך עושות שימוש במקום זאת בשתי i ‏(ii).
 • o - נהגה כהגיית חולם
 • u - נהגה כהגיית שורוק
 • ă - נהגה כהגיית a במלה האנגלית digital
 • â, î - אין מקבילה מדויקת בעברית. â ו-î מפיקים ברומנית את אותו הצליל.

עיצוריםעריכה

 • b - נהגה כהגיית בי"ת
 • c - נהגה כהגיית כ"ף דגושה, לפני e ו-i נהגה כהגיית צ'.
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל, לפני e ו-i נהגה כהגיית ג'
 • h - נהגה כהגיית חי"ת או ה"א חזק
 • i - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה
 • j - נהגה כ-ז'
 • k - נהגה כהגיית כ"ף
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"א
 • q - נהגה כהגיית k (אות בשימוש נדיר)
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת או לשונית
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • ş - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ט"ת
 • ţ - נהגה כהגיית צד"י
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • w - נהגה כהגיית בי"ת רפה או כמו בשפת המקור
 • x - נהגה קְסְ או גְּזְ
 • y - נהגה כהגיית i כמו בשפת המקור
 • z - נהגה כהגיית זי"ן

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים ברומניתעריכה

בסיסייםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Salut
sah-LOOT
סא-לוט
מה שלומך?
Ce mai faci?
cheh my FAHTCH?
צ'ה מאי פאץ'?
טוב, תודה.
Mulţumesc, bine
mool-tzu-MESK BEE-nay
מול-צו-מסק בי-נה
מה שמך? (פורמלי, מכובד)
Cum vă numiţi?
coom vuh noo-MEETZ?
קום ווה נו-מיץ?
מה שמך? (לא פורמלי)
Cum te cheamă?
coom teh KYAHM-ah
קום טה קיאמה?
שמי הוא _____.
"Numele meu e ______.
NOO-meh-leh MEH-oo yeh ______
נו-מה-לה מאו יה _______
אני שמח/ה להכיר אותך.
mă bucur de cunoștință
meh bu-kur deh ku-no-shtin-tzeh
מה בו-קור דה קו-נו-שטינ-צה
בבקשה
Vă rog
vuh ROHG
ווה רוג
תודה
Mulţumesc
mool-tzoo-MESK
מול-צו-מסק
רב תודות
Mulţumesc mult
mool-tzoo-MESK moolt
מול-צו-מסק מולט
בשמחה, בעונג
Cu plăcere
koo pluh-CHAIR-eh
קו פלה -צ'ה-רה
על לא דבר
pentru nimic
PEHN-troo ni-mik
פן-טרו ני-מיק
כן
Da
DAH
דא
לא
Nu
NOO
נו
סליחה (השגת תשומת לב)
scuzați
Sku-zahts
סקו-זאץ
סליחה (התנצלות)
Îmi pare rău
oohm pah-reh RUH-OH
אום פא-רה ראו
להתראות
La revedere
lah reh-veh-DEH-reh
לה רה-ווה-דה-רה
אני לא מדבר/ת רומנית‏.
Nu vorbesc româneşte
NOO vor-BESC Roh-moohn-ESH-teh
נו וור-בסק רו-מון-אש-תה
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Vorbiţi engleză?
vor-BEETZ eng-LEH-zuh?
וור-ביץ אנג-לה-זה?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Vorbeşte cineva aici engleză?
vor-BESH-teh CHEEH-neh-vah AY-eetch eng-LEH-zuh?
וור-בש-טה צ'י-נה-ווה איי-איץ' אנג-לה-זה?
הצילו !
Ajutor!
ah-zhoo-TOR!
אה-ז'ו-טור!
בוקר טוב
Bună dimineaţa
BOO-nuh dee-mee-NYAH-tzuh
בו-נה די-מי-ניא-צה
יום טוב‏[1]
Bună ziua
BOO-nuh zi-OO-uh
בונה זיואה
ערב טוב
Bună seara
BOO-nuh syah-ruh
בו-נה סייא-רה
לילה טוב
Noapte bună
NWAHP-teh BOO-nuh
נוואפ-טה בו-נה
אני לא מבין/ה
Nu înţeleg
NOO oohn-tzeh-LEG
נו און-צה-לג
איפה השירותים ?
Unde e toaleta?
OON-deh yeh twah-LEH-tah?
און-דה יה טווא-לה-טה?
מה?
ce?
cheh?
צ'ה?
איפה?
unde?
OON-deh?
און-דה?
מי?
cine?
CHEEH-neh?
צ'י-נה?
מתי?
Când?
knd?
קאנד?
איזה?
Care?
KAH-reh?
קא-רה?
למה?
de ce?
deh cheh?
דה-צ'ה?
איך?
cum?
coom?
קום?
כמה?
câte
COOH-teh?
קו-טה?

בעיותעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Lasă-mă în pace
LAH-suh muh oohn PAH-cheh
לה-סה מה און פא-צ'ה
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Chem poliţia
kem poh-LEE-tzee-ah
קם פוליציאה
משטרה!
Poliţia!
po-LEE-tzee-ah!
פוליציאה!
עצור! גנב!
Stai! Opriţi hoţul!
STAAY! Oh-preetz hoh-tzul!
סטאי! או-פריץ הו-צול!
אני זקוק לעזרתך
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra
AHM neh-VOY-eh deh ah-ZHOO-tohr-ool doom-nyah-VWAH-strah
אם נה-ווי-אה דה אה-ז'ו-טור-אול דום-נייא-ווא-סטרה
זה מקרה חירום.
E o urgenţă
YEH oh oor-JEHN-tzuh
יה או אור-ג'ן-צה
איבדתי את דרכי.
M-am rătăcit
mahm ruh-tuh-CHEET
מאמ רה -טה-צ'יט
איבדתי את התיק שלי
Mi-am pierdut valiza
mee-AHM pee-ehr-DOOT vah-LEE-zah
מי-אם פייר-דוט ווא-לי -זה
איבדתי את הארנק שלי
Mi-am pierdut portmoneul/portofelul
mee-AHM pee-ehr-DOOT POHRT-mohn-eh-ool/POHRT-o-FEH-Loo
מי-אם פייר-דוט פורט-מון-אה-אול / פורט-או-פה-לול
אני חולה
Sunt bolnav
SOONT bohl-NAHV
סונט בול-נאב
נפצעתי
M-am accidentat
Mahm ahk-chee-dehn-TAHT
מאם אק-צ'י-דן-טאט
אני זקוק לרופא
Am nevoie de un doctor
AHM neh-VOY-eh deh dohk-TOHR
אם נה-ווי-אה דה און דוקטור
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Pot să utilizez telefonul dumneavoastra?
poht suh ohh-tee-LEE-zehz teh-leh-FOHN-ool doom-nyah-VWAH-strah
פוט סו או-טי-לי-זז טלפונול דום-נייא-וואה-סטרה?

מספריםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
Zero
Zero
זירו
1
unul
OO-noo
או-נו-ל
2
doi
doy
דוי
3
trei
tray
טראי
4
patru
PAH-troo
פא-טרו
5
cinci
cheench
צ'ינץ'
6
şase
SHAH-seh
שאסה
7
şapte
SHAHP-teh
שאפטה
8
opt
ohpt
אופט
9
nouă
NOH-uh
נואוה
10
zece
ZEH-cheh
זה-צ'ה
11
unsprezece
OON-spreh-zeh-cheh
און-ספרה-זה-צ'ה
12
doisprezece
DOY-spreh-zeh-cheh
דוי-ספרה-זה-צ'ה
13
treisprezece
TRAY-spreh-zeh-cheh
טראי-ספרה-זה-צ'ה
14
paisprezece
PIE-spreh-zeh-cheh
פי-ספרה-זה-צ'ה
15
cincisprezece
CHEENCH-spreh-zeh-cheh
צ'ינץ'-ספרה-זה-צ'ה
16
şaisprezece
SHY-spreh-zeh-cheh
שאיי-ספרה-זה-צ'ה
17
şaptesprezece
SHAHP-teh-spreh-zeh-cheh
שאפ-ספרה-זה-צ'ה
18
optsprezece
OPT-spreh-zeh-cheh
אופט-ספרה-זה-צ'ה
19
nouăsprezece
NO-uh-spreh-zeh-cheh
נו-או-ספרה-זה-צ'ה
20
douăzeci
DOH-uh ZETCH
דו-או זהטץ'
21
douăzeci şi unu
DOH-uh ZETCH shee OO-nu
דו-או זהטץ' שי או-נו
22
douăzeci şi doi
DOH-uh ZETCH shee DOY
דו-או זהטץ' שי דוי
23
douăzeci şi trei
DOH-uh ZETCH shee TRAY
דו-או זהטץ' שי טראי
30
treizeci
TRAY ZETCH
טראי זהטץ'
40
patruzeci
PAH-troo ZETCH
פא-טרו זהטץ'
50
cincizeci
CHEENCH ZETCH
שינץ' זהטץ'
60
şaizeci
SHAH-ee ZETCH
שא-אי זהטץ'
70
şaptezeci
SHAHP-teh ZETCH
שאפטה זהטץ'
80
optzeci
OHPT zetch
אופט זהטץ'
90
nouăzeci
NO-uh ZETCH
נו-או זהטץ'
100
o sută
OH SOO-tuh
או סו-טו
200
două sute
DOH-uh SOO-teh
דו-או סו-תה
300
trei sute
TRAY SOO-teh
טראי סו-תה
1000
o mie
oh MEE-eh
או מי-אה
2000
două mii
DOH-uh MEE
דו-או מי
1,000,000
un milion
OON mee-LEE-ohn
און מי-לי-און
חצי
jumătate
joo-muh-TAH-teh
ג'ו-מו-תה-טה
רבע
sfert
seh-fe-ret
סה-פה-רט

זמןעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
acum
ah-COOM
אקום
מאוחר יותר
mai târziu
my toohr-ZEE-oo
מאי טר-זיאו
לפני
înainte de
oohn-I-een-teh deh
און-איי-אין-טה דה
בוקר
dimineaţă
dee-mee-NYAH-tzuh
די-מי-נייא-צה
אחר הצהריים
după amiază,după masă
DOO-puh ah-MYA-zuh
דו-פה אה-מייא-זה ,דופה מאסה
ערב
seară
SYAH-ruh
סייא-רה
לילה
noapte
NWAHP-teh
נוואפ-טה

שעותעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
ora unu
OHR-ah OO-noo
אורה או-נו
שתיים לפנות בוקר
ora două
OHR-ah DOH-wuh
אורה דו-ווה
צהרי היום
prânz
proohnz
פרונז
שעה אחת בצהריים
ora treisprezece
TRAY-spreh-zeh-cheh OHR-eh
אורה טריי-ספרה-זה-צ'ה
שעה שתיים בצהריים
ora paisprezece
OHR-eh TRAY-PIE-spreh-zeh-cheh
אורה פאי-ספרה-זה-צ'ה
חצות
miezul nopţii
mee-EHZ-ool NOHP-tzee
מיי-אז-ול נופ-צי

משךעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
דקה אחת
un minut
oon meen-OOT
און מין-אוט
_____ דקות
_____ minute
_____ meen-OOT-eh
_____ מינאוט-תה
שעה אחת
o oră
OH OHR-uh
או אור-או
_____ שעות
_____ ore
OHR-eh
_____ אור-אה
יום אחד
o zi
OH ZEE
או זי
_____ ימים
_____ zile
_____ ZEE-leh
_____ זי-לה
שבוע אחד
o săptămână
OH suhp-tuh-MOOHN-uh
או סופ-טו-מונאו
_____ שבועות
_____ săptămâni
_____ suhp-tuh-MOOHN
_____ סופ-טו-מון
חודש אחד
o lună
OH LOO-nuh
או לו-נו
_____ חודשים
_____ luni
_____ LOON
_____ לון
שנה אחת
un an
oon AHN
און אן
_____ שנים
_____ ani
_____ AHN
_____ אן

ימיםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
astăzi
ah-STUHZ
אה-סטוז
אתמול
ieri
yehr
ייר
מחר
mâine
MUY-neh
מוי-נה
השבוע
săptămâna asta
suhp-tuh-MOOHN-ah AH-stah
סופ-טו-מון-אה אה-סטא
בשבוע שעבר
săptămâna trecută
suhp-tueh-MOOHN-ah treh-COOT-uh
סופ-טו-מון-אה טרה-קוט-או
בשבוע הבא
săptămâna viitoare
suhp-tuh-MOOHN-ah vee-TWAH-reh
סופ-טו-מון-אה וי-טווה-רה
יום ראשון
duminică
doo-MEEN-ee-kuh
דו-מין-אי-קון
יום שני
luni
loohn
לון
יום שלישי
marţi
mahrtz
מארץ
יום רביעי
miercuri
mee-EHR-coor
מי-אר-קור
יום חמישי
joi
zhoy
זוי
יום שישי
vineri
vee-NEHR
וי-נר
יום שבת
sâmbătă
SUHM-bah-tah
סאם-בא-תא

חודשיםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
ianuarie
ya-NWAH-ree-eh
יא-נווא-רי-אה
פברואר
februarie
FEB-RWAH-ree-eh
פב-רווא-רי-אה
מרץ
martie
MAR-tee-eh
מאר-טי-אה
אפריל
aprilie
ah-PREEL-ee-eh
אה-פריל-רי-אה
מאי
mai
my
מאי
יוני
iunie
YOO-nee-eh
יוני-אה
יולי
iulie
YOO-lee-eh
יולי-אה
אוגוסט
august
ow-GOOST
או-גוסט
ספטמבר
septembrie
sehp-TEHM-bree-eh
ספ-טם-ברי-אה
אוקטובר
octombrie
ohk-TOHM-bree-eh
אוק-טום-ברי-אה
נובמבר
noiembrie
noy-EHM-bree-eh
נוי-אהם-ברי-אה
דצמבר
decembrie
deh-CHEHM-bree-eh
דה-צ'ם-ברי-אה

צבעיםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
negru
NEH-groo
נהגרו
לבן
alb
ahlb
אלב
אפור
gri
gree
גרי
אדום
roşu
ROH-shoo
רו-שו
כחול
albastru
ahl-BAH-stroo
על-בא-סטרו
צהוב
galben
GAHL-behn
גאל-בן
ירוק
verde
verde
וורדה
כתום
portocaliu
pohr-toh-KAH-lee-oo
פור-טו-קה-לי-או
סגול
mov
mohv
מוב
חום
maro
mah-ROH
מא-רו
ורוד
roz
roh-zz
רוז

תחבורהעריכה

נסיעה באוטובוסים ורכבותעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Cât costa un bilet până la _____?
COOHT KOHS-tah OOHN bee-LEHT POOHN-uh LAH _____?
קוט קוסטה און בילט פון-או לה _____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un bilet până la _____, vă rog
OON bee-LEHT POOHN-uh LAH _____, vuh ROHG
און בילט פון-או לה _____, וו רוג
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Unde merge trenul/autobuzul ăsta?
OON-deh MEHR-jeh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah?
און-דה מר-ג'ה תרן-אול/אוו-או-בוז-אול או-סתה?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Unde este trenul/autobuzul pentru _____?
OON-deh YES-teh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool PEHN-troo _____?
און-דה יס-תה טרנאול/אוו-טו-בוז-אלו פן-טרו _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Trenul/autobuzul ăsta opreşte la _____?
TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah OH-presh-teh lah _____?
טרנאול/אוו-טו-בוז-אול או-סתה או-פרש-תה לה _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Când pleacă trenul/autobuzul spre _____ ?
COOHND PLYAH-kuh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool SPREH _____?
קונד פלייה-קו טרנאול/אוו-טו-בוז-אול ספרה _____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Când ajunge trenul/autobuzul ăsta la _____?
COOHND ah-ZHOON-jeh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah lah _____?
קונד אה-זון-ג'ה טרן-אול/או-טו-בוז-אול או-סתה לה _____?

כיווניםעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Cum ajung la _____ ?
COOM ah-ZHOONG lah _____ ?
קום אה-זונג לה _____ ?
...תחנת הרכבת ?
... gară?
... GAH-ruh?
... גא-רו?
...תחנת האוטובוס ?
...staţia de autobuz?
...STAH-tzee-ah deh OW-toe-booz?
...סאט-צי-אה דה אוו-טו-בוז?
... שדה התעופה ?
...aeroport?
...AH-yeh-roh-pohrt?
...אה-יה-רו-פורט?
...אזור מרכז העיר ?
...centrul oraşului?
...CHEHN-trool oh-RAHSH-oo-loo-wee?
...צ'ן-טרול רו-ראש-או-לו-ווי?
...אכסנית נוער ?
...caminul de tineret?
...kah-mee-nool deh TEE-nehr-eht?
...קה-מי-נול דה טי-נר-עט?
...המלון _____ ?
...hotelul _____ ?
hoh-TEHL-ool _____?
הו-טל-אול _____?
...השגרירות הישראלית?
...consulatul Israelului
COHN-soo-LAH-tool Israelului
קון-סו-לה-טול ישראלולוי
היכן ישנם הרבה...
Unde sunt multe _____
OON-deh SOONT MOOLT-eh _____
און-דה סונט מולט-אה ______
...מלונות?
...hoteluri?
...ho-TEHL-oor?
...הו-טל-אור
...מסעדות?
...restaurante?
...reh-stow-RAHN-teh?
...רה-סטו-ראן-תה?
...פאבים?
...baruri?
...BAHR-oor?
...באר-אור?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...locuri turistice?
...loh-koor too-REE-stee-cheh?
...לו-קור טו-רי-סטי-צ'ה?
אנא הראה/י לי על המפה.
Puteţi să-mi arătaţi/arătare-me pe hartă?
poo-TEHTZ suhm ah-RUH-tahtz/ah-ruh-TAH-rah me peh HAHR-tuh?
פו-טץ סאם אה-רו-טאץ/אה-רו-תא-רא מי פה הר-טו?
רחוב
stradă
STRAH-duh
סטרא-דו
פנה שמאלה
luaţi-o la stânga
loo-ah-tzee-oh lah stoohn-gah
לו-אה-צי-או לה סטון-גא
פנה ימינה.
luaţi-o la dreapta
loo-ah-tzee-oh lah DRYAP-tah
לו-אה-צי-או לה דריאפ-תא
שמאלה
stânga
STOOHN-gah
סטונגה
ימינה
dreapta
DRYAP-tah
דריאפ-תא
היישר מלפנים
drept înainte
DREHPT oohn-ay-EEN-teh
דרפט און-איי-אין-תה
לקראת _____
spre _____
spreh _____
ספרה _______
אחרי ה- _____
după _____
doo-puh _____
דו-פו _______
לפני ה- _____
înainte de _____
oohn-ay-EEN-teh deh _____
און-איי-אין-תה דה _____
חפש את ה- _____
Aşteptaţi _____
ahsh-tehp-TAHTZ _____
אהש-טפ-טאץ _____
צומת דרכים
intersecţie
EEN-tehr-sehk-tzee-eh
אין-טר-סק-צי-אה
צפון
nord
NOHRD
נורד
דרום
sud
SOOD
סוד
מזרח
est
EHST
אסט
מערב
vest
VEHST
ווסט
במעלה הגבעה/ההר
sus
SOOS
סוס
במורד הגבעה/הר
jos
ZHOHS
זוס

נסיעה במוניתעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAH-ksee!
טאקסי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Conduceţi-mă la _____, vă rog
CON-doo-cheh-tzee-muh lah _____, vuh ROHG
קון-דו-צ'ה-צי-מו לה ______, וו רוג
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Cât costă pentru a ajunge la _____?
COOHT COH-stah PEHN-troo ah ah-ZHOON-jeh lah _____?
קוט קו-סטה פן-טרו אה אה-זון-ג'ה לה _____?
קח אותי לשם, בבקשה.
Conduceţi-mă acolo, vă rog
CON-doo-cheh-tzee-muh ah-KOH-loh, vuh ROHG
קון-דו-צ'ה-צי-מו אה-קון-לו, וו-רוג

לינה באכסניה/מלוןעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Aveţi camere libere?
ah-VEHTZ KAH-meh-reh LEE-beh-reh?
אה-וץ קא-מה-רה לי-בה-רה?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Cât costa o cameră pentru o persoană / pentru doua persoane?
COOHT KOH-stah oh KAH-meh-ruh pehn-troo OH pehr-SWAH-nuh... / pehn-troo DOH-wuh pehr-SWAH-neh?
קוט קו-סטא או קא-מה-רו פן-טרו או פר-סוואה-נו / פן-טרו דו-וו פר-סוואה-נו?
האם יש בחדר ...
Exista in camere...
ex-EES-tuh oon come-ereh...
אקס-איס-טו און קומה-ארה?
...סדינים ?
...aşternuturi?
...ahsh-tehr-NOO-toor?
אש-טר-נו-טור?
...חדר אמבטיה ?
...baie?
...BAY-yeh?
בא-יה?
...טלפון ?
...telefon?
...teh-leh-FOHN?
טה-לה-פון?
...טלוויזיה ?
...televizor?
...teh-leh-vee-ZOHR?
טה-לה-וי-זור?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Pot să văd camera întâi?
poht suh VUHD CAH-meh-rah oohn-TOOH-ee?
פוט סו ווד קא-מה-רא און-טו-אי?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Aveţi ceva mai liniştit?
ah-VEHTZ CHEH-vah MAY LEE-nee-SHTEET?
אה-וץ צ'ה-וא מאי לי-ני-שטיט?
... גדול יותר ?
...mai mare?
...MAY MAH-reh?
מאי מא-רה?
...נקי יותר ?
...mai curat?
...MAY koo-RAHT?
מאי קו-ראט?
...זול יותר?
...mai ieftin?
...MAY yef-TEEN?
מאי יף-טין?
טוב, אני אקח אותו..
Bine. Vreau camera
BEEN-eh. VRYOW KAH-meh-rah
בין-אה. וריאוו קא-מה-רא
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Eu rămân ______ nopţi
YEH-oo ruh-MOOHN _____ NOHPTZ
יה-או רו-מון _____ נופץ
אתה יכול להמליץ על מלון אחר?
Puteţi recomanda alt hotel?
poo-TEHTZ reh-coh-MAHN-dah AHLT hoh-TEHL?
פו-טץ רה-קו-מאן-דא אלט הו-טל?
האם יש לכם כספת ?
Aveţi seif?
ah-VETZ SEYF?
אה-וץ סייף?
... לוקרים ?
...cuiere?
...KOO-yeh-reh?
קו-יה-רה?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Preţul include micul dejun / cină?
PREH-tzool een-KLOO-deh MEE-kool deh-ZHOON / CHEE-nuh?
פרה-צול אין-קלו-דה מי-קול דה-זון / צ'י-נה?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
La ce oră este micul dejun / cina?
lah CHEH OH-ruh ye-steh MEE-kool deh-ZHOON / CHEE-nah?
לה צ'ן או-רו יה-סטה מי-קול דה-זון / צ'י-נה?
אנא נקו את החדר שלי..
Curăţaţi camera mea, vă rog
koo-ruh-TZAHTZ CAH-meh-rah MYAH, vuh ROHG
קו-רו-צאץ קא-מה-רא מיא, וו רוג
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Puteţi să mă treziţi la _____?
poo-TEHTZ suh muh treh-ZEETZ lah _____?
פו-טטז סו מו טרה-זיץ
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Aş vrea să achit nota şi să plec de la hotel
ahsh VRYAH suh ah-KEET NOH-tuh shee suh PLEHK deh lah ho-TEHL
אש וריאה סו אה-קיט נו-טו שי סו פלק דה לה הו-טל

כסףעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Acceptaţi dolari americani?
ock-chep-TAHTS DOH-lah-ree ah-meh-ree-KAHN?
אוק-צ'פ-טאץ דולארי אמריקאן?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Acceptaţi cărţi de credit?
ock-chep-TAHTS KUHRTZ deh CREH-deet?
אוק-צ'פ-טאץ קורטז דה קרדיט?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Puteţi să schimbaţi bani pentru mine?
poo-TEHTS suh skim-BAHTZ BAHN PEHN-troo MEE-nay?
פו-טטס סו סקים-באץ באן פן-טרו מי-נאי?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Unde pot să schimb bani?
OON-deh POHT suh SKIMB BAHN?
און-דה פוט סו סקימב באן?
מהו שער החליפין ?
Cât este rata de schimb?
COOHT YES-teh RAH-tah deh SKIMB?
קוט יס-טה רא-טא דה סקימב?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Unde este un bancomat?
OON-deh YES-teh OON BAHN-co-MAHT?
און-דה יס-טה אום בנקומט?

אוכלעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
O masă pentru o persoană / pentru doua persoane, vă rog
OH MAHSS-uh pehn-troo OH pehrss-WAH-nuh... / pehn-troo DOH-ah pehrss-WAH-neh, vuh ROHG
או מאס-או פן-טרו או פרס-ווא-נו / פן-טרו דו-אה פרס-ווא-נה, וו רוג
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Pot să văd meniul, vă rog?
POHT suh voohd MEH-nyool, vuh ROHG
פוט סו ווד מה-ניול, וו רוג
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Pot să mă uit în bucătărie?
POHT suh muh OOYT oohn BOO-kah-teh-ree-eh
פוט סו מו אויט און בו-קא-טה-רי-אה
אני צמחוני/ת.
Sunt vegetarian
SOONT veh-jeh-tah-ree-AHN
סונט וה-ג'ה-טא-רי-אן
אני לא אוכל/ת חזיר.
Nu mănânc carne de porc
NOO muh-NUHNK CAR-neh deh POHRK
נו מו-נונק קאר-נה דה פורק
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Mănânc numai hrană cuşer
muh-NUHNK NOO-MY H'RAHUN-uh KOOH-sher
מו-נונק נו-מאי הראון-או קו-שר
תפריט
a la carte
a la KART
אה לה קארט
ארוחת בוקר
micul dejun
MEE-kool deh-ZHOON
מי-קול דה-זון
ארוחת צהריים
dejun
deh-ZHOON
די-זון
ארוחת ערב
cină
CHEE-nuh
צ'-נו
אני מעוניין/ת ב-_____
Vreau _____
VROW _____
ורוו
אני רוצה צלחת עם _____.
Vreau o mâncare care conţine _____
VROW oh muhn-KAH-reh KAH-reh con-TZEEN-eh _____
וורוו או מון-קא-רה קא-רה קון-צין-אה _____
עוף
pui
POOY
פוי
בשר בקר
carne de vită
CAR-neh deh VEE-tah
קאר-נה דה וי-תא
דג
peşte
Pesh-teh
פש-תה
בשר חזיר
jambon
zhahm-BOHN
ז'אם-בון
נקניק
cârnaţi
kuhr-NATZ
קור-נאטס
גבינה
brânză
BROOHN-zah
ברון-זא
ביצים
ouă
O-uh
או-או
סלט
salată
sa-LAH-tah
סא-לא-תא
ירקות (טריים)
legume (proaspăte)
leh-GOO-meh (proh-ah-SPUH-teh)
לה-גו-מה (פרו-אה-ספו-תה)
פירות (טריים)
fructe (proaspete)
FROOK-teh (proh-ah-SPEH-teh)
פרוק-תה (פרו-אה-ספה-תה)
לחם
pâine
pooh-EEN-eh
פו-אין-אה
טוסט
pâine prăjită
pooh-EEN-eh pruh-JEE-tuh
פו-אין-אה פרו-ג'י-טו
נודלס
tăiţei
tuh-EE-tsay
טו-אי-ציי
אורז
orez
ohr-EZZ
אורז
שעועית
fasole
fah-SOH-leh
פא-סו-לה
אני מעוניין בכוס ______
Aş dori un pahar de _____
AHsh dohr oohn puh-HAR deh _____
אהש דור און פו-האר דה ______
אני מעוניין בספל ______
Aş dori o ceaşcă de _____
AHsh dohr o CHEE-ah-shkuh deh _____
אהש דור או צ'י-אה-שקו דה ______
אני מעוניין בבקבוק ______
Aş dori o sticlă de _____
AHsh dohr o STIK-lah deh _____
אהש דור או סטיק-לה דה ______
קפה
cafea
kaf-AA
כאפה
תה
ceai
CHY
צ'י
מיץ
suc
SOOK
סוק
מים מוגזים
apă minerală
AH-puh mee-neh-RAH-lah
אה-פא מי-נה-רא-לא
מים
apă
AH-puh
אה-פא
בירה
bere
BEH-reh
בה-רה
יין אדום / לבן
vin roşu/alb
VEEN ROH-shoo / AHLB
וין רו-שו / אלב
אני מעוניין במעט ______
Aş dori nişte _____
AHsh doh-REE nish-TEH ____
אהש דו-רי ניש-תה ______
מלח
sare
SAH-reh
סא-רה
פלפל
piper
PEE-pehr
פי-פר
חמאה
unt
OONT
אונט
מלצר! (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Ospătar!
os-puh-TAHR!
אוס-פא-טאר!
אני סיימתי
Sunt gata.
SOONT gah-tah
סונט גא-תא
זה היה טעים.
A fost delicios
ah fohst deh-lee-CHOHSS
אה פוסט דה-לי-צ'וס
אתה יכול לנקות את השולחן.
Puteţi să strangeti farfuriile
POOH-tehtz suh STRUHN-getz far-FOOH-ree-leh
פו-טתץ סו סטראן-גטס פאר-פו-רי-לה
אנא הבא לי את החשבון.
Nota de plată, vă rog
NO-tah day PLAT-tuh, vuh ROHG
נו-תא דיי פלטץ-טוף, וו רוג

שתייה וחיי לילהעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Serviţi alcool?
ser-VEETZ al-KOHL?
סר-ויץ אל-קול
בירה / שתי בירות, בבקשה..
O bere / două beri, vă rog.
oh BEH-reh / DOH-uh BEHR, vuh ROHG
או בה-רה / דו-או בר, וו רוג
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Un pahar de vin roşu/alb, vă rog
oohn pah-HAHR deh VEEN ROH-shoo / AHLB, vuh ROHG
און פא-האר דה וין רו-שו / אלב, וו רוג
בקבוק, בבקשה.
O sticlă, vă rog
oh STIK-luh, vuh ROHG
או סטיק-לו, וו רוג
ויסקי
whisky
WHEESS-kee
ויס-קי
וודקה
vodka
VOHD-kah
ווד-קה
רום
rom
ROHM
רום
מים
apă
AH-puh
אה-פו
סודה
sifon
see-FOHN
סי-פון
מי טוניק
apă tonică
AH-puh TOH-nee-kuh
אה-פו טו-ני-קו
מיץ תפוזים
suc de portocale
SOOK deh POHR-to-KAHL-eh
סוק דה פור-טו-קאל-אה
קולה
cola
KOH-lah
קו-לה
עוד אחד בבקשה.
Încă unu, vă rog
OOHN-kah OOHN-oo vuh ROHG
און-קה און-או וו רוג
מתי אתם סוגרים ?
Când se închide barul ăsta?
COOHND seh uhn-KEE-deh BAH-rool AHS-ta
קונד סה און-קי-דה בא-רול אס-תא

קניותעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Cât costă asta?
COOHT KOHS-tah AHS-tah?
קוט קוס-תא אס-תא?
זה יקר מדי !
Este prea scump !
YES-teh PRAA SCOOMP !
ייס-תה פרא סקומפ !
האם אתה לוקח _____?
Aţi accepta _____?
ahtz ahk-chehp-TAH _____?
אץ אק-צ'הפ-תא ____?
יקר
scump
SCOOMP
סקומפ
זול
ieftin
yef-TEEN
ייף-טין
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nu-mi permit
NOOM pehr-MEET
נום פר-מיט
אני לא מעוניין בזה
Nu vreau aceasta
noo VREH-ow ah-CHA-stuh
נו ורה-או אה-צ'א-סטו
אתה מרמה אותי.
Mă înşelaţi
muh uhn-sheh-LAHTS
מו און-שה-לאטס
אני לא מעוניין/ת.
Nu sunt interesat
noo soont een-teh-reh-SAHT
נו סונט אין-תה-רה-סאט
בסדר, אני אקנה את זה
Bine, îl iau
bee-neh, uhl YA-oo
בי-נה, אול יא-או
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Îmi puteţi da o pungă ?
UHM poo-TEH-tzee duh oh POON-guh ?
אום פו-תה-צי דו או פונ-גא ?
אני זקוק/ה ל...
Am nevoie de ...
AHM neh-VOY-eh deh...
אהם נה-וויי-אה דה...
...משחת שיניים.
...pastă de dinţi
...PAH-stuh deh DEENTS
...פא-סטו דה דינץ
...מברשת שיניים.
...periuţă de dinţi
...peh-ree-OO-tsuh deh DEENTS
...פה-רי-או-צו דה דינץ
...טמפונים.
...tampoane
...tam-POAH-neh
...טאמ-פואה-נה
...סבון.
...săpun
...suh-POON
...סא-פון
...שמפו.
...şampon
...shahm-POHN
...שאם-פון
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...anti-inflamator/calmant/analgezic
...ahnt-eehn-FLAH-mah-tohr/kahl-MAHNT/ahn-ahl-JEH-zzeek
...אנט-אינ-פלא-מא-טור / קאל-מאנט / אן-אל-ג'ה-זיק
...תרופה להצטננות.
...medicamente de răceală
...meh-dee-cah-MEN-teh deh ruh-CHA-luh
...מה-די-קא-מן-תה דה רא-צ'א-לו
...תרופה לכאב בטן.
...medicamente de stomac
...meh-dee-cah-MEN-teh deh stoe-MACK
...מה-די-קא-מן-תה דה סטו-מאק
...תער.
...o lamă de ras
...oh lah-MUH deh RAHS
...או לא-מו דה ראס
...סוללות
...baterii
...baah-TEH-ree
...בא-טה-רי
...מטרייה.
...o umbrelă
...oh oom-BREH-luh
...או אום-ברה-לו
...קרם הגנה.
...cremă solară
...CREH-muh soh-LAH-ruh
...קרה-מו סא-לא-רו
...גלויה.
...o carte poştală
...oh Car-TEH poe-SHTA-luh
...או קאר-תה פו-שטא-לו
...בולים..
...timbre
...TEAM-breh
...טים-ברה
...נייר מכתבים.
...hârtie de scris
...hoohr-TEE-eh deh SCREESS
...הור-טי-אה דה סקריס
...עט.
...un stilou
...OOHN stee-LOW
...און סטי-לו

נהיגהעריכה

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Aş dori să închiriez o maşină
AH-sh doh-REE sah uhn-KEE-ree-ehz o mah-SHEE-nah
אהש טו-רי סא און-קי-רי-עז או מא-שי-נא
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Pot obţine asigurare?
pot ohb-tseen-eh ah-see-goo-RAH-reh?
פוט אוב-טסינ-אה אה-סי-גו-רא-רה?
עצור
stop
stop
סטופ
נתיב חד סטרי
sens unic
SEHNS oo-NEEK
סנס או-ניק
תן זכות קדימה
cedează trecerea
cheh-DAA-zah treh-CHER-aa
צ'-דא-זא טרה-צ'ר-אה
אין חנייה
Nu parcaţi
noo pahr-KATS
נו פאר-קאטס
מגבלת מהירות
viteza maximă
vee-TEH-zah MAH-ksee-mah
וי-טה-זא מא-קסי-מא
תחנת דלק
staţie de benzină
STAHTS-see-eh deh ben-ZEE-nuh
סטאטס-סי-אה דה בנ--זי-נו
בנזין
benzină
ben-ZEE-nuh
בנ-זי-נו
דיזל
motorină
moh-toh-REE-nah
מו-טו-רי-נא

ראו גםעריכה

מיזמי קרן ויקימדיה
  ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: רומנית
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: רומנית

הערות שולייםעריכה

 1. בכל זמן שהוא לא בוקר/ערב/לילה ברומנית אומרים יום טוב.